شما می‌توانید لینک‌های موجود در انجمن خود را به پیوند سایتی RSS پیوند دهید. لینک‌ها می‌تواند مرتبط با تمامی انجمن‌ها، هر انجمن و یا انجمن مورد نظری باشند. سپس یک لینک به شما ارائه خواهد شد که می‌توانید آن را در قسمت خواننده‌های RSS کپی نمایید مانند. RSS چیست؟

لینک پیوند سایتی:

http://craftforum.ir/syndication.php?fid=&type=atom1.0&limit=15


آخرین موضوعات پیوند سایتی
انجمن مورد نظر برای ایجاد پیوند: لطفاً یک انجمن را انتخاب نمایید. از کلید CTRL برای انتخاب چندگانه‌ی انجمن‌ها استفاده کنید.
نسخه‌ی فید: لطفاً نسخه‌ی فیدهایی را که می‌خواهید ایجاد کنید، انتخاب نمایید.

محدودیت: توصیه‌ی نمی‌شود که تعداد موضوعات دریافتی در یک زمان بیش از 50 باشد.
  موضوع در یک زمان